アジア・フリーク(Asia Freak)

タイを中心にアジア探索の記録

ジュゴン “マリアム” 安らかに逝く

news.line.me

 


พะยูน "มาเรียม" จากไปอย่างสงบ | 17-08-62 | ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์


พะยูน "มาเรียม" จากไปอย่างสงบ
ジュゴン “マリアム” 安らかに逝く

 

หลังจากพะยูนมาเรียม เจอตัวผู้ไล่ จนช็อกหัวใจหยุดเต้น เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการย้ายขึ้นมาอนุบาลในบ่อชั่วคราว แต่เรื่องเศร้าเกิดขึ้นเมื่อมาเรียมหยุดหายใจและจากไปอย่างสงบเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ジュゴンのマリアムが追いかけ(てきた)オスを見つけて以降、心臓の鼓動が止まるまで、係員は寄り添って世話をし、そして臨時の保護池に移す。しかし悲劇が起きたのは心臓の鼓動を止め、その後、深夜に安らかに亡くった時です。

 

【解説】

 2019年5月26日からクラビ県で保護されていたジュゴン(名前は無し)が、安らかに亡くたったとのニュース。

 原因は、胃の中から発見された幾つものプラスチック片が原因の炎症とのこと。

 バンコクの下水がゴミで詰まって度々浸水することからも、ゴミの無責任な投棄が環境汚染に繋がり、動植物や人々の生活環境を破壊しているという因果の構造について、タイでも認識が広がっています。

 

พะยูน "มาเรียม" จากไปอ ย่างสงบ
ジュゴン “マリアム” 安らかに逝く

พะยูน pháyuun パユーン:ジュゴン
มาเรียม maariam マーりアム:マリアム ※アラビア語で「海の女性」という意味。英語ではマリア。
จาก ไป อย่าง สงบ jàag pai yàaaŋ sàŋòb じゃーぐ・ぱイ・ヤーん・サごっぷ:(離れる・いく・様子・安らか)安らかに亡くなる

 

หลังจาก พะยูน มาเรียม เจอ ตัวผู้ ไล่
ジュゴンのマリアムが追いかけるオスを見つけて以降

หลังจาก lǎŋ jàag ラんじゃーぐ:~のあと、~以降
เจอ ตัวผู้ ไล่ jəə tuaphûu lâi じゅー・とぅアプー・ライ:(見つける・オス・追いかける)追いかけてくるオス
ตัว เมีย tua mia とぅア・ミア:メス

 

จน ช็อก หัวใจ หยุด เต้น
心臓の鼓動が止まるまで

จน jon じょン:~まで
ช็อก chɔ́kh ショっぐ:ショック
หัวใจ hǔajai フアじゃイ:心臓
หยุด yùd ユっと:止まる、止める
เต้น tên てン:鼓動、beat

 

เจ้าหน้าที่ ดูแล อย่างใกล้ชิด
係員が寄り添って面倒を見る

เจ้าหน้าที่ jâonâathîi じゃオナーティー:係員
ดูแล duulææ ドゥーレー:面倒見る
อย่าง ใกล้ ชิด yàaŋ glâi chíd ヤーんぐライチっと:(様子・近く・そばで)寄り添って

 

และ มี การย้าย ขึ้น มา อนุบาล ใน บ่อ ชั่วคราว
そして臨時の池に移す

และ lǽ レ:そして
มี mii ミー:存在する、有る
การย้าย gaanyáai がーンヤーイ:移送
ขึ้น khʉ̂n クン:【副動詞】あがる ※ここでは、「移送し(陸に)あげる」という意味。
มา maa マー:【副動詞】くる ※ここでは、「移送し(陸に)あげてくる」という意味。
อนุบาล ใน บ่อ 'anúbaal nai bɔ̀ɔ アヌバーン・ナイ・ボー:(保育園・内・池)池の中の保育園 ※ここでは保護のための溜池やプールのこと。
ชั่วคราว chûakhraao チュアクらーオ:一時的な、臨時の

 

แต่ เรื่อง เศร้า เกิด ขึ้น เมื่อ มาเรียม หยุดหายใจ และ จากไป อย่างสงบ เมื่อ กลางดึก ที่ผ่านมา
しかし悲劇が起きたのは心臓の鼓動を止め、その後、深夜に安らかに亡くった時です。

แต่ tæ̀æ てー:しかし
เรื่อง เศร้า เกิด ขึ้น rʉ̂aŋ sâo gə̀əd khʉ̂n るアん・サオ・ぐーと・クン:(話・悲しい・起きる・あがる)悲劇は起きます
เมื่อ มาเรียม หยุดหายใจ mʉ̂a maariam yùd hǎai pai ムア・マーりアム・ユっと・ハーイ・ぱイ:(時・マリアム・心停止する)マリアムが心停止する時
กลาง ดึก glaaŋ dʉ̀g ぐラーん・ドゥっぐ:深夜
ที่ผ่านมา thîi phàan maa ティー・パーン・マー:(ところ・通り過ぎる・くる)通り過ぎるとこと→やがて、その後

 

 

 別のニュース


ย้อนไทม์ไลน์ "มาเรียม" ตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอจนถึงวันที่จากไป

男性50歳が通りで亡くなる。喉にカノムティアンを発見。


ชายวัย 50 ดับคาถนน พบขนมเทียนติดคอ

 

【タイトル】
ชายวัย 50 ดับคาถนน พบขนมเทียนติดคอ
男性50歳が通りで亡くなる。喉にカノムティアンを発見。

【語句】
ชาย chaai チャーイ:男
วัย 50 wai hâasìb ワイ・ハースィっぷ:(年齢・50)年齢50
ดับ คา ถนน dàb khaa thànǒn ダっぷ・カー・タノン:(亡くなる・remain 居残る・通り)通りで亡くなる
※「ดับ คา dàb khaa+(場所)」で、「(場所)で亡くなっている」という意味でよく使われる。


【本文】
กทม. 15 ส.ค.-ชายวัย 50 ปี ล้มหมดสติบนทางเท้า หน้าซอยอ่อนนุช 29 พบมีขนมเทียนติดคอ เจ้าหน้าที่รีบเอาขนมเทียนออกจากลำคอ ทำซีพีอาร์ยื้อชีวิต แต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในเวลาต่อมา.-สำนักข่าวไทย
バンコク都。8月15日ー男性50歳が、歩道で倒れ気を失う。ソイ・オーンヌット29の前。カノムティアンが喉に詰まっているのを発見。救急隊員が急いで気道からカノムティアンを取り出す。CPR心肺蘇生法をする。しかし成果なし。やがて亡くなる。タイ報道局


各文の解説

 

【文】
กทม. 15 ส.ค.
バンコク都。8月15日

【語句】
กทม. gɔɔthɔɔmɔɔ ごートーモー:กรุงเทพมหานคร(gruŋthêephmàhǎanákhɔɔn ぐるんテーぷマハーナコーン:バンコク)の略
※この略は、通常話す時は使われないものの、ニュース記事、マンホールや文書ではよく見る。กทม. ดี(gɔɔthɔɔmɔɔ ごートーモー・ディー:バンコク最高!)という表現もある。
ส.ค. sǐŋhǎakhom スィんハーコム:สิงหาคมの略で、省略表記でも読む時はsǐŋhǎakhomと読む。

 

【文】
ชายวัย 50 ปี
男性50歳

【語句】
ชาย chaai チャーイ:男
วัย 50 ปี wai hâasìb pii ワイ・ハースィっぷ・ぴー:(年齢・50・年)年齢50歳

 

【文】
ล้ม หมด สติ บน ทางเท้า
歩道で倒れ気を失う

【語句】
ล้ม lóm ロム:倒れる
หมด สติ mòd sàtì モっと・サてぃ:【無くなる・意識】気を失う、気絶する
บน ทาง เท้า bon thaaŋ tháo ボン・ターん・タオ:(上・道・足)歩道の上で=歩道で、歩道に
※「ทาง เท้า thaaŋ tháo ターん・タオ:足の道」は歩道のこと。

 

【文】
หน้า ซอย อ่อนนุช 29
ソイ・オーンヌット29の前

【語句】
หน้า nâa ナー:前
ซอย อ่อนนุช 29 sɔɔi ɔ̀ɔnnúch yîisibgâo ソーイ・オーンヌット・イィースィっぷがオ:(ソイ・オーンヌット・29)ソイのオーンヌット29
※「ซอย sɔɔi ソーイ」は、メイン通りから枝分かれしている道のこと。車一台が通れるほどの小さな道もあれば、トーンローのように片側一車線の広い通りもある。

 

【文】
พบ มี ขนมเทียน ติด คอ
カノム・ティアンが喉に詰まっているのを発見

【語句】
พบ phób ポっぷ:会う、見つける
มี mii ミー:存在する、有る
ขนม เทียน kh̀nǒm thian カノム・ティアン:モチモチしたタイのお菓子
※画像:https://www.google.com/search?hl=en&q=ขนมเทียน
ติด คอ tìd khɔɔ てぃっと・コー:(付く・喉)喉に引っ付く、喉に詰まる

 

【文】
เจ้าหน้าที่ รีบ เอา ขนมเทียน ออก จาก ลำคอ
救急隊員が急いで気道からカノム・ティアンを取り出す

【語句】
เจ้าหน้าที่ jâonâathîi じゃオナーティー:係員、役人。※ここでは状況から救急隊員のこと。
รีบ rîib りーぷ:急ぐ
เอา ขนมเทียน ออก จาก ลำคอ 'ao kh̀nǒmthian ɔ̀ɔg jàag lamkhɔɔ アオ・カノムティアン・おーグ・じゃーぐ・ラムコー:(取る・カノムティアン・出す・~から・気道)気道からカノムティアンを取り出す

 

【文】
ทำ ซีพีอาร์ ยื้อ ชีวิต
CPR心肺蘇生法をする

【語句】
ทำ ซีพีอาร์ ยื้อ ชีวิต tham siiphii'aa yʉ́ʉ chiiwít タム・スィーピーアー・ユー・チーウィっと:(する・CPR・取り戻す・命)命を引き戻すCPRをする。心肺蘇生法を施す
※CPR:Cardiopulmonary Resuscitation。心肺蘇生法

 

【文】
แต่ ไม่ เป็น ผล
しかし成果なし

【語句】
แต่ tæ̀æ てー:しかし
ไม่ เป็นผล mâi penphǒl マイ・ぺンポン:(否定詞・上手くいく)上手くいかない

 

【文】
เสีย ชีวิต ใน เวลา ต่อมา
やがて亡くなる

【語句】
เสีย ชีวิต sǐa chiiwít スィア・チーウィっと:(失う・命)亡くなる
ใน เวลา ต่อมา nai weelaa tɔ̀ɔmaa ナイ・ウェーラー・とーマー:(内・時・やがて)やがて、そのままのうちに

 

【文】
สำนัก ข่าว ไทย
タイ報道局

【語句】
สำนัก ข่าว ไทย sǎmnág khàao thai サムナっぐ・カーオ・タイ:(機関・ニュース・タイ)タイ通信社

 

 

 同日、別のニュース。

 ดับคาาศาลาdàb khaa sǎalaa ダっぷ・カー・サーラー:休憩所で亡くなっている)。

 ドリアンと蒸留酒を一緒に食べて亡くなった男性が、道沿いの休憩所で発見された話。


ชายชาวระยองกินทุเรียนกับเหล้าขาวดับคาศาลาริมทาง

f:id:asiafreak55:20190817025718j:plain

 ドリアンは、食べ合わせによっては、胃の中でガスを発生し、死に至る危険があることはタイでは有名です。

 危険な食べ合わせは、ドリアン以外にもある。

f:id:asiafreak55:20060702110232j:plain

 以前、好きなランプータン(มังคุด maŋkhúd マんクっと)を数キロとポテトチップスを一緒に食べたあと、胃の中でガスが発生し、翌日、一日中、口の中から硫黄のようなガスが沸き上がってきて気持ち悪かった。

 タバコは吸わないけど、もし、スモーカーだったら、タバコに火を付けたりした瞬間、胃が爆発する危険もあったんだろうか。

 

 食べ合わせには、要注意です。

地球の歩き方 D07 西安 敦煌 ウルムチ 2018-2019

誤記訂正

 

大雁塔(慈恩寺
誤:唐の第3代皇帝高宗(628-683)
正:唐の第3代皇帝高宗(649-683)

西安博物院
誤:唐の第4代皇帝中宗(657-710)
正:唐の第4代皇帝中宗(683-684、705-710)

食べる前に、満足するまでコブラと遊ぶ


เล่นกับงูเห่าจนพอใจ ก่อนจับกิน!!! | อึ้งทึ่งเสียว | ช่อง8

 

 タイのチャンネル8の番組から。

 

 タイトルは、

เล่น กับ งูเห่า จน พอใจ ก่อน จับ กิน !!!

lên gàb ŋuuhào jon phɔɔjai gɔ̀ɔn jàb gin

レン・がっぶ・グーハオ・じょン・ポーじゃイ・ごーン・じゃっぶ・ぎン

遊ぶ・~と・コブラ・~まで・満足・前・掴む・食べる

満足するまでコブラと遊ぶ。捕まえて食べる前に。

→ 捕まえて食べる前に、満足するまでコブラと遊ぶ。

 

 蛇使いのようなおばさんが、グーハオ(งูเห่า コブラ)とジャレタあと、グーハオを料理しようとして噛まれ、大したことないと言いつつも心配なので急ぎ病院へ。

 その後、グーハオ料理を恐る恐る頂くという番組。

 冒頭、グーハオとのじゃれ合い。明らかにグーハオ、おばさんに対して威嚇してます。

 収録後、おばさんが無事かは不明。

 


พลาดท่า โดน หัว งู กัด

phlâad thâa doon hǔa ŋuu gàd

プラーと・ター・ドーン・フア・グー・がっと

(逃す・姿勢=しくじる)・当たる・(頭・蛇)・咬む

しくじって、蛇頭に咬まれる

 

พลาด ท่า phlâad thâa プラーと・ター:(しくじる、逃す+姿勢)手順を間違える

โดน doon ドーン:当たる、面倒

※「โดน doon+〇〇」で、「〇〇に当たる→〇〇の目に合う」と受け身や被害の表現で使われる。

โดน กัด doon gàd ドーン・がっと:(当たる・咬む)咬むということに当たる→咬まれる

โดน หัว งู กัด doon hǔa ŋuu gàd ドーン・フア・グー・がっと:(当たる・頭・蛇・咬む)「蛇の頭が咬む」ことに当たる → 蛇頭に咬まれた。蛇に咬まれた。

 

1:49

 蛇に咬まれる瞬間。

 

2:59

 蛇の毒にやられるとまずいので、とりあえず、おばさんを病院へ送ろう、というシーン。

 インタビューしてる男性のタイ語は、酔っぱらってるように呂律が回ってない発音なので、慣れないと聞き取りづらいです。

 

เดี๋ยว.... ส่ง พี่ ไป โรงพยาบาล ก่อน ดี กว่า คับ

dǐao.... sòŋ phîi pai rooŋphayaabaal gɔ̀ɔn dii gwàa kháb

ディアオ.... ソん・ピー・ぱイ・ろーんパヤーバーン・ごーン・ディー・ぐワー・カっぷ

ちょっと、送る・ピー(年上、目上の人)・行く・病院・前・良い・よりもっと・です。

→ ちょっと、ピー(ここではおばさんのこと)を病院へ、まず送った方がいいです。

 

เดี๋ยว dǐao ディアオ:ちょっと

ส่ง พี่ ไป sòŋ phîi pai ソん・ピー・ぱイ:(送る・ピー・いく)ピーを送っていく

※「พี่ phîi ピー」は、年上、目上の人のこと

โรงพยาบาล rooŋphayaabaal ろーんパヤーバーン:病院

〇〇+ก่อน gɔ̀ɔn:前、まずは〇〇する

ดี กว่า dii gwàa ディー・ぐワー:(良い・よりもっと)もっと良い、better

※「〇〇+ดี กว่า dii gwàa」で、「〇〇の方がいい、〇〇することにしよう」。

คับ kháb カっぷ:「ครับ khráb クらっぷ:【男性の丁寧終助詞】です」の口語

 

 

เพรอะว่า พลาด ไป โดน พิษ งู คับ

phrɔ́wâa phlâad pai doon phís ŋuu kháb

プろワー・プラーと・ぱイ・ドーン・ピっと・ぐー・カっぷ

なぜなら・逃す・いく・面倒・蛇・です。

→ 機会を逃していって、蛇の毒(の被害)にあうので。

 

เพรอะว่า phrɔ́wâa プろワー:なぜなら、because

พลาด ไป プラーと・ぱイ:(逃す・いく)機会を逃していく

โดน doon ドーン:当たる、面倒

พิษ phís ピっと:毒

งู ŋuu ぐー:蛇

คับ kháb カっぷ:「ครับ khráb クらっぷ:【男性の丁寧終助詞】です」

ヴィシュヌ

英語:Vishnu, Visnu
梵語:विष्णु
漢語:毗湿奴
日語:毘紐天
泰語:พระ วิษณุ phrá wítsànú プら・ウィっサヌ

 

機能:宇宙原理の維持、守護
  พระ ผู้ ปกป้อง รักษา phrá pòkpɔ̂ŋ ráksăa プら・プー・ぽっぐぽん・らっぐサー:(聖・人・護り・維持:守護し維持する聖人)維持神
容姿:一面四臂
  ๑ พักตร์ ๔ กร nʉ̀ŋ phág sìi gɔɔr ヌん・パっぐ・スィー・ごーン:(1・顔・4・腕)
持物:チャクラ(チャクラン:法輪)、棍棒、法螺貝、蓮
  จักร jàk じゃぐ:チャクラ
  คทา kháthaa カター:棍棒
  สังข์ săng サん:法螺貝
  ดอกบัว dɔ̀ɔg bua ドーぐ・ブア:蓮華
  ธรณี thɔɔránii トーらニー:球体の大地(地球) ※蓮のような文様で球体の大地(地球)を表すこともある。
乗物:ガルーダ
  ครุฑ khrúth クるっと
  ガルーダは、ほかにもนกอินทรี(nóg'insii ノっぐインスィー:鷲)とも表現される。
配偶:ラクシュミー
  ลักษมี lágsàmǐi ラっぐサミー
化身:マツヤ、クールマ、ヴァラーハ、ヴァーマナ、クリシュナ、カルキ、ブッダ、パラシュラーマ、ラーマ、ナラシンハ、等

 

解説:
 ヒンドゥー教の三神一体(Trimurti トリムルティ:ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァ)を形成する一柱。
 ヴィシュヌは、ヴィシュ(vish:浸透する)が語源とも言われ、太陽光が遍くゆきわたるように、繁栄維持(スティティ)の象徴として人格化された神。
 ヴィシュヌ信仰が拡大した背景として、多くの神々をヴィシュヌ神の化身(アヴァターラ;avatar)として取り込んでいったことがある。不死、至上の神ヴィシュヌが、世の中を救済するため、不浄の世の中に、死ある人などの姿(化身)として現れる。

 

★ヴィシュヌを描いた「まぐさ」

ブリラム県プラーン・グー・スワン・テーン寺院発掘。12世紀頃の作品。(バンコク国立博物館所蔵)
 竜王アナンタの上に横になり瞑想するヴィシュヌを描いた「まぐさ」。周囲の葉模様は、ヒンドゥー教創世神話の舞台である乳海を表している。
 最上部中央には、ヴィシュヌの臍から生えた蓮と、生命を象徴する蓮から生まれたブラフマーが描かれている。ヴィシュヌからブラフマーが生まれたとする思想は、ブラフマーが創造神であることを否定し、ヴィシュヌが最高神であるとするヴィシュヌ信仰を意味する。

f:id:asiafreak55:20181111133952j:plain

 

ブラフマー

英語:Brahmā
梵語:ब्रह्मा
漢語:梵天
日語:梵天
泰語:พระ พรหม phrá phrom プら・プろ厶

 

機能:宇宙原理の創造
  พระ ผู้ สร้าง โลก phrá phûusâaŋ lôog プら・プー・サーん・ローぐ:(聖・人・創造・世界:世の中を創造する聖人)世の中の創造神
容姿:四面四臂
  ๔ พักตร์ ๔ กร sìi phág sìi gɔɔr スィー・パっぐ・スィー・ごーン :(4・顔・4・腕)
持物:笏、蓮、ヴェーダ、数珠、水壺
  ช้อนตักเนย shɔ́ɔn tàg nəəi ショーン・たっぐ・ヌーイ:笏、へら
  ดอกบัว dɔ̀ɔg bua ドーぐ・ブア:蓮華
  คัมภีร์ พระเวท khampii phráwêeth カムピー・プらウェーと:ヴェーダ聖典
  ลูกประคำ lûugpràkham ルーぐ・ぷらカム:数珠
  หม้อน้ำ mɔ̂ɔnáam モーナーム:水壺
乗物:ハムサ鳥
  หงส์ hǒŋ ホん:白鳥
  空想上の鳥で、白鳥、七面鳥、または地域によっては鳳凰などとされる。言語により、Hans, Hintha, Hintharなどの表記がある。
配偶:サラスヴァティ
  พระสุรัสวดี sùrátsàwádii スらっサワディー

 

解説:
 ヒンドゥー教の三神一体(トリムルティ:ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァ)を形成する一柱。
 ブラフマン(梵)という、宇宙原理、生命原理を人格化した神。
 ただし、創造神の地位をめぐっては宗派により相違があり、ヴィシュヌ派は、ヴィシュヌ神こそが宇宙の創造神だと主張し、シヴァ派は、シヴァ神こそが宇宙の創造神だと主張するため、トリムールティの思想は、ヒンドゥー教すべての宗派が共有している思想ではない。
 ヴィシュヌ派は、ヴィシュヌ神の臍に生えた蓮から生まれたのがブラフマー神であり、よってヴィシュヌ神こそが宇宙の創造神であり最高神であるとする。
 シヴァ派は、シヴァ神こそが宇宙の創造神だと主張する。創造神の地位をめぐって、ブラフマーとシヴァとが争った結果、怒り狂ったシヴァがブラフマーの5つあった顔のうち上向きの顔を1つ切り落として、横の四方を向く四面の顔が残ったとの神話もある。
 四面の顔は、4つのヴェーダ聖典リグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダ)や東西南北を象徴するとも言われる。

 

ブラフマー
出所不明。10世紀頃の作品。(バンコク国立博物館所蔵)

f:id:asiafreak55:20181111145351j:plain

 

ブラフマー
東ジャワ美術。11世紀から12世紀頃の作品。1926年、タイ国王ラーマ7世による博物館への寄贈。(バンコク国立博物館所蔵)

f:id:asiafreak55:20181111143921j:plain

 

続き

note.mu